[įvairios citatos tituliniam puslapiui]

Skeptikas.org administracijos pranešimai, forumo naudojimo taisyklės bei kita svarbi informacija.
Post Reply
User avatar
Fotonas
naujokas
Posts: 84
Joined: 2009-03-09 21:46
Location: Klaipėda

2011-01-30 20:45

Kelios citatos pabandymui:
______________________________________________________________________
Religion. It's given people hope in a world torn apart by religion -Jon Stewart
Religija. Ji žmonėms suteikia vilties pasaulyje, draskomame religijos. -Jon Stewart


I do not fear death. I had been dead for billions and billions of years before I was born,
and had not suffered the slightest inconvenience from it. - Mark Twain
Aš nebijau mirties. Aš buvau negyvas miliardų miliardus metų iki tol kol gimiau ir dėl to nepatyriau nė menkiausio nepatogumo. - Markas Tvenas


Tikėjimas neduoda atsakymų, jis tik priverčia nebeklausti klausimų" -Frater Ravus


What can be asserted without proof can be dismissed without proof. - Christopher Hitchens
Kas gali būti tvirtinama be įrodymų gali būti atmesta be įrodymų. - Christopheris Hitchensas


"I contend that we are both atheists. I just believe in one fewer god than you do.
When you understand why you dismiss all the other possible gods, you will understand why I dismiss yours." - Stephen Roberts
Aš teigiu, kad mes abu esame ateistai. Aš tik tikiu vienu Dievu mažiau negu jūs. Kai jūs suprasite, kodėl atmetate visus kitus galimus Dievus, jūs suprasite, kodėl aš atmetu jūsų." - Stephenas Robertsas


I would defend the liberty of consenting adult creationists to practice
whatever intellectual perversions they like in the privacy of their own homes,
but it is also necessary to protect the young and innocent.-Arthur C. Clarke
Aš ginčiau teisę suaugusio kreacionisto sąmoningai praktikuoti bet kokį intelektualinį iškrypimą, kokį jis tik mėgsta, bet tai daryti jis turi savo namuose. Taip pat yra būtina nuo jų apsaugoti jaunimą ir innocent. -Arthur C. Clarke

The whole problem with the world is that fools and fanatics are always so certain of themselves,
and wiser people so full of doubts. -Bertrand Russell
Visa problema su šiuo pasauliu yra ta, kad kvailiai ir fanatikai yra visada užtikrinti savo teisumu, o išmintingesni yra pilni abejonių. -Bertranas Raselas

Facts are stubborn things; and whatever may be our wishes,
our inclinations, or the dictates of our passions,
they cannot alter the state of facts and evidence.-John Adams
Faktai yra užsispyrę daiktai. Kad ir kokie būtų mūsų norai, mūsų troškimai, ar mūsų aistros, jie negali pakeisti faktų ir įrodymų.-Johnas Adamsas


People may believe correct things for the damndest and weirdest of wrong reasons.
-Stephen Jay Gould
Žmonės gali tikėti teisingais dalykais dėl pačių kvailiausių ir keisčiausių neteisingų priežasčių. -Stephenas Jay Gouldas


Žmogaus sukurtasis Dievas-pavydį esybė. Kad praturtintų Dievą, žmogus turi tapti vargšu; kad Dievas būtų viskas, žmogus turi būti niekas. –Fojerbachas

Religija guodžia kenčiantį, žadėdama jam pomirtinį gyvenimą, ji yra meilė, kuri gydo žmogų, kai šis jau mirė, pagirdo trokštantį, kai jis nuo troškulio jau nusibaigęs, pamaitina išalkusį, kai jis jau seniai yra miręs badu. –Fojerbachas

It ain't the parts of the Bible that I can't understand that bother me, it is the parts that I do understand. Mark Twain
Tai ne tos Biblijos vietos, kurių aš nesuprantu, kurios mane gasdina, bet tos kurias suprantu. – Markas Tvenas

The skeptic does not mean him who doubts, but him who investigates or researches, as opposed to him who asserts and
thinks that he has found.
-Miguel de Unamuno
Skeptikas yra ne tas kuris abejoja, bet tas kuris tiria ir ieško, priešingai nei tas kuris mano, jog rado. -Miguel de Unamuno

Day by day experience shows "by infinite examples, that good and evil fortunes fall to the lot of pious and impious alike ... nature has no particular goal in view, and that final causes are mere human figments."
—Spinoza, The Ethics
Begalė pavyzdžių rodo, jog laimingi ir nelaimingi nutikimai vienodai vyksta tiek tikintiesiems, tiek netikintiesiems… gamta nekelia sau jokių tikslų, visos tikslingos priežastys yra žmogaus prasimantytos.
—Spinoza, Etika

Lesbietės. Stipriausias argumentas už Dievo egzistavimą. – Fotonas

___________________________________________________________________________________
Ar neatrodo, jog kai kurios citatos nėra per daug negatyvios?
Laukių citatų pataisymų.
Post Reply